posadzki plan zapewnienia jakości

Niniejszy plan zapewnienia jakości ma na celu zaplanowanie kolejnych czynności roboczych które w rezultacie pomogą wykonać posadzki przemysłowe na przedmiotowym obiekcie zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami.

1. Posadzki Przemysłowe – Podłoże

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki zostanie dokonany odbiór podłoża w celu dopuszczenia do dalszych prac posadzkarskich. W tym celu niezbędne są następujące dokumenty:

 • Protokół Wyniku Pomiarów Zagęszczenia Podłoża– pomiary z badań zagęszczenia podłoża-wykonuje Wykonawca podbudowy
 • Operat Niwelacji Podbudowy-podłoża pod nowe posadzki

2. Sposób wykonania posadzki przemysłowej utwardzanej powierzchniowo

Kolejnym krokiem po dokonaniu pozytywnego odbioru podłoża posadzki jest przystąpienie do wykonania prac posadzkarskich. Wykonawstwo będzie się odbywać w trzech etapach. Każdy etap-fragment robót będzie zakończony stykiem roboczym , a łączony z kolejnym fragmentem metodą dyblowania tj. łączenia dwóch płyt posadzki za pomocą dybli z prętów zbrojeniowych. Ma to na celu uzyskanie monolitycznej konstrukcji posadzki.Wykonywane etapy będą w polach które jednocześnie będą nawami hali przemysłowej.

wykonanie dolnej izolacji przeciwwilgociowej 1x folia budowlana czarna 0,2mm.

Wykonanie oddylatowania ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych od posadzki za pomocą specjalnej pianki dylatacyjnej

3. Technologia wykonania posadzki przemysłowej w technologii dst :

 • wykonanie dolnej izolacji przeciwwilgociowej 1x folia budowlana czarna 0,2mm.
 • Wykonanie oddylatowania ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych od posadzki za pomocą specjalnej pianki dylatacyjnej

Uwaga: w miejscach wykonania instalacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z fundamentów pod maszynami dozbraja się siatką z prętów fi12 (pręty co 12cm) oraz prętów fi6 (pręty co 15cm)
Ponadto będzie wykonane dozbrojenie naroży fundamentów belkami zbrojeniowymi w celu wyeliminowania sił ścinających.

 • rozłożenie betonu klasy B-25 wraz z włóknem stalowym na izolowanym podłożu wraz z
  poziomowaniem rozkładanej warstwy betonu za pomocą niwelatora laserowego.
 • wibrowanie rozkładanej warstwy betonu wibratorem wgłębnym w celu równomiernego rozłożenia się w nim włókiem stalowych
 • rozłożenie utwardzacza na wypoziomowanej powierzchni wylanej posadzki przemysłowej a następnie wtarcie go w powierzchnię betonu.
 • mechaniczne nacięcie dylatacji skurczowych i pełnych w wykonanej posadzce.
 • dokonanie pielęgnacji utwardzonej posadzki w postaci rozłożenia foli izolacyjnej.
 • wypełnienie naciętych dylatacji materiałami dylatacyjnymi. Można tę czynność wykonać po 28
  dniach od momentu zakończenia posadzki.
 • wykonanie czynności kosmetycznych takich jak wycięcie wystającej pianki
  przy ścianach ,słupach itp.

4. Sposób badania betonu wbudowywanego w posadzki przemysłowe

W celu sprawdzenia czy wykonana posadzka będzie posiadać założone parametry wytrzymałościowe należy sprawdzić czy wbudowany beton posiada zakładaną wytrzymałość. W tym celu będą wykonywane na budowie z każdej partii betonu jego próbki które następnie po 28 dniach będą poddawane wszelkim niezbędnym badaniom w warunkach laboratoryjnych tj. sprawdzenie odporność na siły ściskania, rozciągania, skręcania i inne. Badania takie wykonuje uprawnione laboratorium za zlecenie producenta dostarczonego betonu. Wyniki badań próbek betonu są załącznikiem do dokumentów Technicznego Odbioru Przedmiotowej Posadzki Przemysłowej wraz z atestami zastosowanego utwardzacza oraz włókien stalowych – więcej o sposobie badania betonu w kolejnym artykule

5. Dylatacje posadzki przemysłowej tj. szczeliny przeciwskurczowe

Po wykonaniu posadzki zostaną nacięte dylatacje :
– skurczowe – w polach 36m/2 – w osiach hali
– pełne – nacięte w osiach naw hali

6. Zacieranie powierzchni posadzki przemysłowej

Po zakończeniu rozkładania poziomowanej warstwy betonu posadzki należy w odpowiednim momencie rozpocząć rozkładanie utwardzacza mineralnego i mechaniczne wtarcie go w powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki odbywa się za pomocą spalinowych zacieraczek. Moment rozpoczęcia zacierania jest jednym z najważniejszych etapów wykonawczych posadzki. Czas rozpoczęcia zacierania jest takim w którym nastąpił już proces początkowego wiązania warstwy rozłożonego betonu, a nie został ten proces zakończony(początkowy) co pozwala na powiązanie się tego betonu z utwardzaczem i stworzenie integralnej powierzchni posadzki.

UWAGA: czas rozpoczęcia zacierania zostanie określony przez wykwalifikowany nadzór i kadrę kierowniczą.

7. Urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania posadzki przemysłowe :

W celu prawidłowego wykonania przedmiotowej posadzki przemysłowej będzie zastosowany niezbędny sprzęt i urządzenia:

 • zacieraczki spalinowe samojezdne o średnicy talerzy i łopatek – 90 do 120cm. – 3szt.
 • zacieraczki ręczne spalinowe – o średnicy talerzy i łopatek – 60 do 90cm.
 • elektryczny wibrator wgłębny wraz z buławami oraz spalinowa łata wibracyjna
 • urządzenia pomiarowe: niwelatory optyczny oraz laserowy, łaty, poziomice.